Strateji Danışma Kurulu

Strateji Danışma Kurulu

Mülteciler alanında sunulan sosyal uyum ve sosyal koruma hizmetlerinin yerel yönetimler arasında daha koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla Yerel Yönetimler Mülteciler Alanında Koordinasyon Platformu Deklarasyonu çerçevesinde Mülteciler Alanında Belediyeler Arası Koordinasyon Platformu kurulmuştur.

Platformun kuruluş amacı; Türkiye Cumhuriyeti’ndeki mültecilerin hak ve hizmetlerden yararlanmaları, mültecilerin geçim kaynaklarına erişimleri ve sosyal uyumun güçlendirilmesi için geliştirilen strateji ve politikalar ile bu doğrultuda yapılan çalışmalara imkânlar dâhilinde destek vermektir.

Uzun vadede platformun hedefi; sürdürülebilir çözümler üretilmesi için, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve mültecilerin desteklenmesi alanında önemli rol oynayan tüm kuruluşların geniş katılım ve işbirliği ile çalışmanın değeri çerçevesinde kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin koordinasyon içerisinde çalışmalarının verimli sonuçlar doğurmasını sağlamaktır.

Platform; UNHCR ve WALD paydaşlığında kurulmuş ve bütün yerel yönetimlerin katılımına açık olup, deklarasyon imzacısı kuruluşlar İstanbul’daki yerel yönetimler başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde yerel yönetim ve yerel yönetim birlikleridir.

21 Aralık 2017, 16 Ekim 2018 ve 6 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Mülteciler Alanında Belediyeler Arası Koordinasyon Çalıştayları gerçekleştirilmiş ve bu çalıştaylarda mülteciler alanında yerel yönetimlerin deneyimleri paylaşılmış, bu yöndeki çalışmalar ve ihtiyaçlar ifade edilmiş ve sürdürülebilir işbirlikleri konusunda adımlar atılmıştır.

Göç, mülteciler ve uyum konusunun her kurumda olduğu gibi yerel yönetimler açısından da giderek daha büyük bir çalışma ve sorumluluk alanı haline gelmektedir. Gerek uluslararası metinler gerekse ulusal düzenlemeler yerel yönetimlerin göç, mülteci ve uyum konularındaki sorumluluk sahalarını genişletme eğilimindedir. Yerel yönetimlerin bu sorumlulukları üstlenebilesi için dayanıklılığı güçlü ve sürdürülebilir yapılanmalara ve stratejilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Acil ihtiyaçları karşılayabilmek adına kısa dönemli geliştirilen çözümlerin yerel yönetimler açısından yeterli olmadığı, belirli ilke ve esaslara dayanan politikaların geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede yerel yönetimlerin stratejilerini hazırlarken hem yerel yönetimlerin kurumsal ve hukuksal yapılarına hakim hem de göç, mülteci ve uyum konularında uzman gruplardan desteğe ihtiyaç duyabilmektedirler.

Bu itibarla; yerel yönetimlerin göç, mülteciler ve uyum alanlarını plan, program ve stratejilerine ekleme yönünde yaptıkları çalışmalarda ihtiyaç duydukları uzmanlığa erişebilmeleri için Yerel Yönetimler Mülteciler Alanında Koordinasyon Platformu’nun altında ve Platform’un ilke ve esasaları çerçevesinde yerel yönetimlere destek sunmak adına Strateji Danışma Kurulu (SDK) oluşturulmasına karar verilmiştir.

SDK’nın oluşumu yerel yönetim temsilcileri, akademisyenler, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşu katılımıyla gerçekleşecek bir yapıyla şekillenecektir.

SDK ihtiyaç duyan yerel yönetimlerin strateji metinlerinin yazım süreçlerine, dikkat edilmesi gereken esaslara uyulmasına, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçmesinde kolaylaştırıcılık yapılmasında ve diğer teknik alanlarda danışmanlık yapmak suretiyle destek olacaktır.

SDK çalışma esasları, kendi içinde yapacağı değerlendirme sonucunda kararlaştırılacaktır.